OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKYfirmy Jan JENKA, se sídlem Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, identifikační číslo 13199919, zapsané v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka C

pro prodej služeb

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") firmy Jan Jenka, se sídlem Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, identifikační číslo: 13199919, zapsané vedeném u .... v Praze dne 2.3.2020 (dále jen "Dodavatel nebo Prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen " KUPNÍ SMLOUVA") uzavírané mezi Dodavatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen "Odběratel nebo Kupující") distančním způsobem.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od Dodavatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od těchto Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
1.5. Znění těchto Obchodních podmínek může Dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškeré informace o nabízených službách jsou uvedeny ve webovém rozhraní www stránek www.elektro-servis-jenka.cz. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní stránek je informativního charakteru a Dodavatel není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2. Webové rozhraní stránek obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb - ceník. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní stránek. Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.3. Objednání služby se provádí několika způsoby a to podle druhu požadované služby a rozsahu a ceny. Způsob objednávky určí Dodavatel. Objednávka služby se provádí:
  2.3.1. pomocí zprávy SMS nebo objednávkového formuláře, na základě vzorové SMS zprávy s odkazem na obchodní podmínky, kterou zašle Dodavatel Odběrateli. Po přijetí objednávky Dodavatel potvrdí SMS zprávou domluvený termín zakázky. V potvrzení objednávky Odběratel obdrží i odkaz na obchodní podmínky. Na stránce obchodních podmínek Odběratel Obchodní podmínky odsouhlasí, aby Objednávka byla řádně dokončena.
   2.3.2. pomocí formuláře ve webovém rozhraní stránek na základě zaslané cenové nabídky
   2.3.3. pomocí emailu na základě zaslané cenové nabídky
   2.3.4. osobně a písemně u zákazníka nebo na provozovně

2.4. Do objednávky se uvádí tyto údaje o Obědnateli/kupujícím:
• jméno a příjmení majitele popř. nájemníka, uvedené také na zvonku
• přesná fakturační adresa a přesná adresa realizace zakázky
• telefon, ze kterého byla provedena objednávka
• email
2.5. V případě, že informace uvedené v objednávce nebudou odpovídat reálnému stavu nebo nebude v dohodnutý a potvrzený čas na místě realizace nájemník, kontaktní osoba nebo Odběratel a nebude tak možné zrealizovat objednávku, bude provedeno odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Dodavatele a to pro závažné porušení Obchodních podmínek a Kupní smlouvy.
2.6. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat Odběratele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.7. Kupní smlouva mezi smluvními stranami vzniká potvrzením o přijetí objednávky, která je zaslána Odběrateli formou SMS zprávy nebo webovým formulářem, a to následně po přijetí objednávky od Odběratele. Pokud potvrzení o přijetí Objednávky neobdrží Odběratel do 24hodin od odeslání Objednávky, má se za to, že Dodavatel objednávku nepřijal a Kupní smlouva tak nevznikla. Je doporučeno opětovně kontaktovat Dodavatele na info@elektro-servis-praha.cz nebo telefonicky na +420 728 28 31 31.
2.8. Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Odběratel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA SLUŽEB, ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena služeb je uvedena ve webovém rozhraní stránek. Vyúčtování služeb může kupující uhradit výhradně hotově.
3.2. Parkovné v místech určených pro parkování, v Praze i mimo Prahu, je účtované k zakázce jako samostatná položka, Minimální částka za parkování v místě určeném pro parkování je 60Kč/hod.
3.3. Kupní cena je splatná při převzetí služby - zakázky.
3.4. Úhrada je provedena na základě vyúčtování - vystavení dodacího listu nebo daňového dokladu. Daňový doklad Faktura je vystavena v případě, když celková cena daného daňového dokladu je vyšší jak 10.000,-Kč, popř. Odběratel o fakturu požádá z důvodu uplatnění pojistné události, nebo z jiného důvodu. Dodavatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad Dodavatel zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu Odběratele, uvedeou v objednávce. Tištěné doklady Dodavatel posílá Odběrateli poštou za příplatek 99,-Kč.
3.5. V případě, že Odběratel požádá o úpravu hlavičky v daňových i jiných dokladech, popřípadě požádá o změnu dokladu, např. z prodejky na fakturu, má Dodavatel právo účtovat paušální částku 190,-Kč za čas vynaložený na úpravu dokladu a odeslání elektronickou poštou. Doklad je odeslaný po té, co je částka 190,-Kč připsána na účet Dodavatele. V případě zaslání upraveného dokladu v tištěné podobě, je ještě k částce 190,-Kč účtovaný poplatek viz. čl.3, odst. 3.4.

4. PRÁVA A POVINNOSTI

4.1. Dodavatel je povinen provádět služby-práce v souladu s příslušnou legislativou.
4.2. Dodavatel má právo účtovat Odběrateli vícepráce vč. materiálu, pokud vzniknou. Vždy je však Dodavatel povinen Odběratele informovat.
4.3. V případě, že k provedení objednané služby musí prodávající provést zásahy do stropní nebo jiné konstrukce, např. stropního podhledu, není povinen tato místa uvést do původního stavu. Pokud je nutné provést zásahy do konstrukcí, které vyžadují povolení statika nebo majitele, veškeré náležitosti k povolení těchto prací a práce jako takové je povinen zajistit Odběratel.
4.4. Odběratel má právo na bezvadný stav zařízení dodané Dodavatelem. V případě, že vznikne na dodaném zařízení vada, má Odběratel právo uplatnit reklamaci.
4.5. Odběratel je povinen ve všech formulářích a dokladech k zakázce uvádět pravdivé údaje. Dále je povinen zajistit dostatečný prostor k realizaci objednaných služeb, nabídnout neodkladnou součinnost při realizaci zakázky i při řešení technických překážek.
4.6. Odběratel je povinen také zajistit parkování před objektem, kde se bude objednaná služba realizovat. V případě, že nebude před objektem, kde se má objednaná služba realizovat, místo pro zaparkování, Dodavatel může odstoupit od Kupní smlouvy z důvodu porušení těchto Obchodních podmínek ze strany Odběratele.
4.7. Cena za zajištěné parkování je odvislá od místa parkování, které pro parkování Odběratel zajistí. Účtovaná cena za parkování ve všech placených parkovacích zónách na území hlavního města Prahy je 60,-Kč/hod.
Účtovaná cena za parkování v neplacených parkovacích zónách je na území hlavního města Prahy 0,-Kč/hod. Účtovaná cena za parkování mimo placené nebo neplacené zóny, v zákazech zastavení a stání je na území hlavního města Prahy je 500,-Kč/hod. Minimální účtovaná délka parkování je 1.5hod.
4.8.
V případě, že Dodavatel odstoupí od Kupní smlouvy z důvodu nezajištěného parkování u objektu, kde má dojít k realizaci objednané služby, budou Odběrateli vyúčtovány vynaložené cestovní náklady. Čas, PHM i případné další náklady vynaložené na dopravu do místa realizace i zpět do sídla, provozovny Dodavatele.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. V případě, že předmětem Kupní smlouvy jsou služby (práce, doprava) může kupující od Kupní smlouvy odstoupit v zákonné lhůtě jen v případě, že k realizaci služeb dojde nejdříve 15.den od vzniku kupní smlouvy.
5.2. V případě, že Odběratel objednává služby s realizací obratem, tzn. dříve než za 14.dní, musí se jednoznačně vzdát 14.denní zákonné lhůty. Tento úkon je možné provést ve formuláři objednávky ve webovém rozhraní stránek. Odkaz na tento formulář najde Odběratel v zaslané SMS. Bez tohoto potvrzení není možné zakázku realizovat dříve než za 14.dní.
5.3. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Odběratel využít vzorový formulář poskytovaný Dodavatelem, jenž tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek. Odstoupení od Kupní smlouvy může Odběratel zaslat mimo jiné poštou na adresu Jan Jenka, Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2. nebo na adresu elektronické pošty Dodavatele odstoupeni@elektro-servis-praha.cz. K odstoupení od Kupní smlouvy je možné také využít formulář "odstoupení od kupní smlouvy" ve webovém rozhraní stránek Dodavatele.
5.4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li Odběratel od Kupní smlouvy, nebo hrubě poruší ustanovení Kupní smlouvy, náklady Dodavatele spojené s realizací objednané služby nese Odběratel.
5.5. Za porušení nebo hrubé porušení kupní smlouvy se nepovažují vlivy, které nelze ovlivnit. Mezi nejčastější patří:
• dopravní zácpy
• zdravotní indispozice
• opožděná doprava - dojezd vlivem extrémního počasí (sníh, déšť, požár, povodně, dopravní i jiná nehoda)
• opožděné dodávky subdodávek vlivem extrémního počasí (sníh, déšť, požár, povodně, dopravní i jiná nehoda)

6. ZÁRUKA, REKLAMACE

6.1. Dodavatel poskytuje záruku na provedené práce dle platného Občanského zákoníku. Na dodaný materiál a náhradní díly poskytujeme záruku dle záručních podmínek výrobce. Min. doba záruky nového zboží a prací je 24 měsíců.
6.2. V případě, že dodané služby- práce, vykazují nedostatky, popř. vady, zašlete nám vyplněný Reklamační list poštou nebo e-mailem na adresu reklamace@elektro-servis-praha.cz. Reklamace je také možná zaslat pomocí formuláře ve webovém rozhraní stránek (DOPORUČENO).
6.3. Pro přijetí reklamace je nutné, aby byla uhrazena konečná celková cena za dodané služby.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Odběratel nabývá vlastnictví ke službám zaplacením celé kupní ceny.
7.2. Dodavatel není ve vztahu k Odběrateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy stiznosti@elektro-servis-praha.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Odběratele zašle Dodavatel na elektronickou adresu Odběratele, kterou si zaregistroval v objednávce.
7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/ je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
7.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
7.6. Dodavatel je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7.7. Odběratel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1. Odběratel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s nabídkou služeb na elektronickou adresu Odběratele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Dodavatelem na elektronickou adresu Odběratele.
8.2. Odběratel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Odběratele z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Odběratele, může Odběratel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Odběrateli může být doručováno na elektronickou adresu Odběratele.

10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.2. Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
10.3. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.
10.4. Přílohu Obchodních podmínek tvoří Ochrana osobních údajů a vzorový formulář pro Odstoupení od kupní smlouvy.
10.5. Kontaktní údaje Dodavatele: adresa pro doručování Jan Jenka / ELEKTRO SERVIS - JENKA (www.elektro-servis-jenka.cz), Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, adresa elektronické pošty info@elektro-servis-praha.cz, telefon +420 728 28 31 31.


V Praze dne 1.8.2023